Rejsebetingelser

1. Aftaleindgåelse

Tilmelding kan ske telefonisk til kontoret, skriftligt, på mail eller via internettet på www.gibatravel.dk. Faktura fremsendes af GIBA Travel enten pr. post eller på mail. Ved forsendelse pr. post opkræves et gebyr på 50 kr. for dagsturene. Ved indbetaling af depositum, eller ethvert andet beløb der måtte fremgå af ordrebekræftelse/faktura, betragtes tidspunktet for den første indbetaling, som aftaleindgåelse med GIBA Travel, og en accept af alle de gældende vilkår for rejsen inkluderede ydelser.

GIBA Travel er kun bundet af fremsendte tilbud indtil den angivne frist på ordrebekræftelsen/fakturaen. Overskrides betalingsfristen, betragtes dette som et nyt tilbud, som det vil stå GIBA Travel frit for at acceptere eller afvise. I forbindelse med aftaleindgåelsen bør det kontrolleres, at for- og efternavn på tilbud, står nøjagtigt som i deltagerens pas. Er dette ikke tilfældet bør der tages kontakt til GIBA Travel med det samme.

GIBA Travel er afhængig af, at luftfartsselskaberne har givet korrekte oplysninger, og GIBA Travel forbeholder sig derfor retten til at refundere det fulde depositum, såfremt billetten af tekniske årsager ikke kan udstedes.

Agentforbehold for flybilletter

GIBA Travel optræder som agent for luftfartsselskaberne og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. GIBA Travel sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskaberne. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. GIBA Travel er alene formidler af transportydelsen og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

Ovenstående vilkår accepterer kunden i forbindelse med dennes accept af GIBA Travels regler og betingelser ved køb af rejsen. Grupperejser er i gængs forstand ikke en »pakkerejse«, men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og GIBA Travel.

2. Priser

I rejsens pris er indregnet alt, hvad der er nævnt under den enkelte rejse. Alle priser er pr. person i delt dobbeltværelse.

Vi råder over eneværelser i begrænset omfang. Tillæg for eneværelse fremgår af beskrivelsen ved den enkelte rejse.

Alle priser er inkl. Moms

Administrationstillæg

Foruden rejsens grundpris betales der et administrationstillæg på kr. 95,- pr. rejsende. Dette dækker bl.a. gebyr til Rejsegarantifonden og udvidet ansvarsforsikring som GIBA Travel tegner til alle gæster gennem Europæiske Rejseforsikring.

Forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse:

Priser er baseret på de pr. 01.01.2024 gældende afgifter, tariffer og valutakurser. Skatter og afgifter indgår i billetprisen.

Der er imidlertid enkelte lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil sådanne være angivet i rejsedokumenterne, men de enkelte lande kan lave ændringer med kort varsel, GIBA Travel vil informere kunden om disse ændringer, så snart det er kommet til GIBA Travels kendskab.

GIBA Travel tager forbehold (under særlige omstændigheder) for prisstigninger grundet ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder olieprisstigninger, skatter, afgifter eller gebyrer på visse tjeneste- ydelser såsom lufthavns- landings- og startafgifter.

GIBA Travel kan forhøje den aftalte pris på pakkerejsen under de i Lov om Pakkerejser § 13 anførte årsager. Prisforhøjelser giver ikke særlig adgang til at afbestille rejsen. Sådan en ændring kan kun forekomme mere end 20 dage før afrejse. Underretning om ændring skal være rejsedeltageren i hænde senest 20 dage før afrejse. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles GIBA Travel straks efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan GIBA Travel anvise alternativt opsamlingssted mod betaling af billet til offentligt transportmiddel.

Flere luftfartsselskaber opkræver en separat afgift for bagage, der checkes ind. Information om sådanne afgifter vises ikke nødvendigvis i billetreglerne, når bestilling foretages. Afgiften kan variere afhængig af billettype, destination, antal stykker bagage etc. Tjek eventuelt luftfartsselskabets hjemmeside for detaljerede regler.

Grupperejsens Pris

Prisen for grupperejsen er betinget af det antal, som er anført på ordrebekræftelsen. Reduktion af antal rejsende vil normalt altid betyde en forhøjelse af prisen.

Det er vigtigt, at gruppens kontaktperson er opmærksom på, at prisen, med mindre andet er meddelt skriftligt, normalt vil stige, såfremt gruppens antal reduceres.

Se i øvrigt afsnit om afbestillingsbeskyttelse punkt 7, 8 og 9. Særaftaler, baseret på gruppens særlige ønsker, skal – for at have gyldighed – fremgå direkte af aftalen.

3. Betaling

Betalingsfristen vil fremgå af ordrebekræftelse/faktura og er som hovedregel senest 8 dage efter bestillingen af rejsen.

Depositum er kr. 1.000 pr. person på busrejser.
På flyrejser og krydstogter med fly indbetales 10 % af rejsens pris, dog minimum kr. 2.000,- pr. person.
Restbeløbet betales senest 50 dage før afrejsen for rejser i Europa og 63 dage før afrejse til oversøiske rejser eller senest den dato, der står på fakturaen.
Mangler overholdelse af betalingsfristerne, berettiges GIBA Travel til at annullere rejsebestillingen. Betaling af depositum og restbeløb kan ske via bankoverførsel.

Navnelisten er en vigtig del af arbejdsgangen mellem GIBA Travel og samarbejdspartnere i både ind- og udland. Gruppen skal derfor indsende korrekt udfyldt navneliste inden for en given frist, som anføres på ordrebekræftelsen. Såfremt frist for indsendelse af navneliste ikke overholdes, vil det være forbundet med et gebyr på kr. 200,00. Navnelisten skal være identisk med navnene i deltagernes pas.

Betaling med kort

Det er ikke længere muligt at betale med kreditkort, da der pr. 01. januar 2018 er blevet os på lagt et gebyr, når betaling er med Dankort, VISA/Dankort og Mastercard.

Særligt vedrørende Grupperejser

Depositum skal indbetales senest 10 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt til gruppens kontaktperson. Depositum vil være anført på ordrebekræftelsen. I tilfælde af, at depositum ikke betales inden den angivne frist, forbeholder GIBA Travel sig ret til at annullere aftalen.

Restbeløbet skal være GIBA Travel i hænde senest 10 uger før afrejsedagen. Er restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte forfaldstidspunkt, har GIBA Travel ret til at annullere aftalen – alternativt opkræve et rykkergebyr på kr. 100,-. Forholdet betragtes i så fald som en afbestilling, hvilket medfører, at reglerne om afbestilling i punkt 7 træder i kraft.

Såfremt der efter restbetalingen/opgørelsen sker ændringer, som medfører ekstra fakturering eller refundering, skal restbeløbet være GIBA Travel i hænde inden afrejse.

4. Rejsedokumenter og rejseplan

Så snart billetten er udstedt, vil elektroniske eller fysiske rejsedokumenter/rejseplaner fremsendes på den af kunden opgivne e-mail adresse eller hjemme adresse. Ordrebekræftelsen, der vises ved afsluttet bestilling og som fremsendes per e-mail, er ikke rejsedokumenter.

De i rejsedokumenterne anførte tider er alle lokale tider. Der kan forekomme tekniske stop/mellemlandinger undervejs ud over de oplyste ved bestilling af rejsen. Tekniske stop er en del af rejsen mellem to destinationer, og GIBA Travel kan ikke garantere, at de fremgår ved bestilling eller i rejsedokumenterne.

For sædereservation, registrering af bonuskort og speciel bagage til flyrejser, skal dette meddeles straks ved bestilling til GIBA Travel (I kommentar felt ved online bestilling eller telefonisk) inden billetterne udstedes (30 dage før).

Særligt vedr. Krydstogter

Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen (såsom aflyste destinationer), som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer, der ligger uden for GIBA Travels kontrol, som derfor ikke kan drages til ansvar herfor ifølge »Lov om Pakkerejser«.

Særligt vedr. Grupperejser

Ved modtagelse af dokumenter/rejseplan etc. er det gruppens ansvar at kontrollere, at de af GIBA Travel bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte.

5. Ændringer/Aflysning fra GIBA Travel

GIBA Travel har ret til at ændre rejse og ophold på grund af begivenheder, som ligger uden for selskabets kontrol. GIBA Travel vil, så vidt det er muligt, meddele rejsedeltageren sådanne ændringer inden afrejsen så snart som muligt. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.

GIBA Travel har ret til at aflyse af følgende årsager: Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o.l. force majeure. GIBA Travel er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.

Gennemførelse af rejserne afhænger af antallet af tilmeldinger – min. 35 tilmeldte ved busrejser / min. 25 tilmeldte ved flyrejser.

Aflysningen foretages skriftligt mindst 14 dage før afrejse, og der vil samtidig modtages tilbud om deltagelse i andre rejser. Ved aflysning af busrejser på mindre end fem dage gives besked senest seks dage før afrejse. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren ikke kunne kræve yderligere godtgørelse.

Særligt vedrørende Grupperejser

GIBA Travel kan aflyse Grupperejser før deadline, såfremt det er forbundet med væsentlig økonomisk risici at afvente, om gruppen beslutter sig for at afbestille eller ej. Antal tilmeldte til rejsen er mindre end det anførte i aftalen, og gruppen er underrettet inden for rimelig tid.

6. Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.

Oplysninger fra GIBA Travel eller luftfartsselskabet vedrørende terminaler og gates er kun vejledende, da der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre dette. Ved rejser uden for Europa kræves der ofte, at man er ved check-in minimum to timer inden afrejse. Vær generelt i lufthavnen i god tid, da der ofte er lange køer både ved check-in og sikkerhedskontrollen. Rejsedeltageren, der ikke møder rettidigt op på det aftalte påstigningssted eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan ikke kræve godtgørelse for de ubenyttede ydelser. Det samme gælder, hvis den rejsende ikke kan gennemføre rejsen grundet manglende rejsedokumenter, pas, visum, vaccinationer eller andet. Fravælger man at deltage på en betalt udflugt, vil der ikke kunne refunderes nogle af de pågældende udgifter, måltider eller andre ydelser.

7. Afbestilling

Såfremt Udenrigsministeriets Rejsevejledning varsler rejseforbud, kan kunden afbestille en rejse uden omkostninger. Dette forudsætter, at der inden for et tidsrum af 14 dage før afrejsen, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige eller smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden vil i sådanne tilfælde få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Ovenstående regler er dog ikke gældende, såfremt gruppen kendte eller burde kende den pågældende begivenhed ved bestillingen. Det samme er gældende, såfremt begivenheden er almindelig kendt. Kunden kan ikke afbestille rejsen tidligere end 14 dage før afrejse, uden at afbestillingsregler træder i kraft.

Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet. Rygter m.v. opfylder på ingen måde dette krav. Kunden kan derudover afbestille rejsen jf. afbestillingsgebyr, punkt 8.

Særligt vedr. Grupperejser

Som nævnt under punkt 2 er prisen afhængig af deltagerantal, hvorfor afbestilling af enkeltpersoner, udover ovenstående betingelser, normalt betyder, at den resterende del af gruppen vil få en højere pris end den, der er anført i ordrebekræftelsen.

Ved afbestilling og ændring forstås:

Afbestilling af hele rejsen.
Frafald af rejsedeltagere.
Ændring af rejserute, rejsemål eller afrejsedato.

Nedenfor følger vores afbestillings- og ændringsregler

8. Ændring- og afbestillingsgebyr

Efter tilsendelse af ordrebekræftelse tillægges alle ændringer og afbestillinger et gebyr. Eventuelle ændringer kan foretages via e-mail eller telefonisk til GIBA Travel.

Ved ændringer foretaget senere end de anviste dage, vil disse ændringer blive betragtet som en afbestilling og ny bestilling.

Følgende regler er gældende såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen.

For flyrejser vil mulighederne for ændringer og refundering af flybilletter afhænge af luftfartsselskabernes regler for den købte billet. Selv hvis ændring og/eller refundering er muligt vil luftfartsselskaberne opkræve et gebyr, som bliver belastet kunden.

I tillæg vil GIBA Travel opkræve følgende gebyrer

Ændringsgebyr for afrejsedato eller afrejse destination:

Busrejser – Indtil 20 dage før afrejse opkræves et gebyr på 400 kr. Flyrejser og krydstogter – Indtil 31 dage før afrejse opkræves et gebyr på 2.000 kr.

Ændringsgebyr for deltagernavn/startsted:

Busrejser – Senest 4 dage før afrejse opkræves et gebyr på 250 kr. Flyrejser – Navneændring betragtes som en afbestilling og ny bestilling.

Afbestillingsgebyr:

  • Indtil 90 dage før afrejse – er depositum tabt.
  • Indtil 60 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt.
  • Indtil 30 dage før afrejse er 80 % af rejsens pris tabt.
  • Senere afbestilling end 30 dage før afrejse medfører, at hele det indbetalte beløb er tabt.

Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Endvidere mistes eventuelt afholdte viseringsudgifter samt billetter til opera, koncerter og lignende, som ikke kan refunderes. Hvis du køber en GIBA Travel Afbestillingsforsikring gælder egne regler for afbestilling og refundering i tilfælde af akut sygdom inden afrejse.

Ved afbestilling af dagture gælder følgende:

  • Indtil 12 dage før afrejse refunderes 50 % af udflugtens pris – herefter ingen refundering.
    OBS! – koncert-, revy og showarrangementer er bindende ved betaling.

9. Afbestillingsforsikring

GIBA Travel anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring. En afbestillingsforsikring koster 7 % af rejsens pris. Forsikringen kan kun tegnes samtidig med bestilling og betales sammen med depositum. Købet af forsikring kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra betalingsdagen og gælder frem til afrejsedagen. Forsikringen dækker ved akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestillingen, og rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn eller forældre.

Tilbagebetalingen forudsætter, at GIBA Travel omgående underrettes, og at der fremsendes lægeattest. Ved anvendelse refunderes det indbetalte beløb fratrukket afbestillingsgebyret og administrationstillæg samt eventuelle opera-/koncert billetter. Gebyr for lægeattest påhviler den rejsende. Forudsætningen herfor er, at GIBA Travel modtager afbestillingen inden afrejse, samt at lægeerklæringen fra den sygemeldte er modtaget senest fire dage efter afbestillingen.

Rejseforsikring

Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Deltagerne skal medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, som dækker ved midlertidige ophold i op til 1 år i EU og EØS-landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Derudover anbefales der at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos GIBA Travel.

11. Kundens Forpligtelser

Kunden er ansvarlig for, at passager- og betalingsinformation er korrekt udfyldt, samt ved modtagelse af rejsedokumenter at kontrollere, at fornavne, efternavne og øvrige oplysninger er korrekte og stemmer overens med kundens pas. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal GIBA Travel kontaktes STRAKS, da det kan det føre til afvisning ved check-in til flyet samt hoteller.

GIBA Travel påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger. Kunden bærer selv ansvaret for de følger og eventuelle omkostninger, de ukorrekte oplysninger kan medføre. Både rejsedokumenter og ændringer/aflysninger fremsendes til den af kunden oplyste adresse/e-mail. Det er derfor yderst vigtigt, at adressen/e-mail angives korrekt ved bestilling. Hvis kunden ikke modtager en bekræftelse på bestillingen indenfor 48 timer, bedes man kontakte GIBA Travel.

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas samt nødvendige visa, forsikringer og vaccinationer for gennemførelsen af rejsen. Ved rejser uden for EU skal man normalt have et pas, der er gyldigt mindst 6 måneder efter hjemkomst samt kunne dokumentere udrejse fra landet eller opholdstilladelse. Det er samtidig kundens ansvar at gøre sig bekendt med relevante officielle rejseanbefalinger gældende ved bestillingstidspunktet.

Har kunden ikke dansk pas, opfordres De til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser/transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Får du ikke gennemført rejsen på grund af ugyldigt pas, manglende visum, vaccinationer eller andre påkrævede dokumenter, opnås ingen refundering eller kompensation, ligesom GIBA Travel ikke kan blive draget til ansvar for eventuelle meromkostninger. Det samme gælder ved bortvisning på grund af gentagen grov tilsidesættelse af transportørens, hotellets eller andre leverandørers ordensregler. Alle dokumenter er personlige og kan ikke overdrages til andre.

Visum

Ændringer i visumbestemmelserne bærer rejsedeltageren selv risikoen for, og GIBA Travel hæfter ikke herfor.

12. Bagage

Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. GIBA Travel er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage, og det anbefales at tegne en bagageforsikring.

GIBA Travel anbefaler kufferter af hård plast. På busrejser er det max. 20 kg. pr. person og på flyrejse er det flyselskabets gældende regler. Ansvar for at bagage kommer med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte kunde.

Ved medbringelse af ulovlige genstande (eks. alle former for våben) i bagagen, risikerer den rejsende afsætning af transportyderen. I så fald er videre rejse for eget arrangement og omkostninger, herfor påhviler den rejsende.

Flyselskaberne gør i stor udstrækning brug af codeshare-aftaler, hvilket vil sige, at flyvningen udføres af et andet luftfartsselskab end det som flynummer og logo antyder ved søgning og reservation. Det er transportreglerne, herunder bagageregler, til det luftfartsselskab, som udfører flyvningen, der til enhver tid gælder. Bemærk at det til enhver tid er luftfartsselskabets ret at ændre selskab, der beflyver de reserverede strækninger.

I tilfælde hvor bagage ikke er fremkommet til destinationen, skal du straks, og før du forlader lufthavnen, få optaget en PIR (Property Irregularity Report) hos det pågældende luftfartsselskab. GIBA Travel vil, så vidt det er muligt, være behjælpelig med at efterlyse bortkomne eller glemte ting/bagage. Et gebyr for efterlysningen på kr. 200 samt forsendelsesomkostninger må påregnes.

13. Udflugter, ekstraudflugter og -arrangementer

Fravælger man at deltage på en betalt udflugt, vil der ikke kunne refunderes nogle af de pågældende udgifter, måltider eller andre ydelser.

De tilbudte ekstraudflugter (mod betaling) gennemføres ved min. 10 personer. Udflugterne bedes bestilt sammen med rejsen med mindre andet er anført under den enkelte rejse.

14. Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner

GIBA Travels ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af GIBA Travel benyttes ved gennemførelsen af de programsatte rejser. For internationale togtransporter er ansvaret begrænset i henhold til COTIF/CIF-konventionen. For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen. For international flytransport er ansvaret begrænset i henhold til Warszawakonventionen. Ved ren flyrejse: For det/de ovennævnte rejsedeltagende luftfartsselskab(er) optræder GIBA Travel som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

15. Øvrige betingelser

Det er en betingelse for at deltage i GIBA Travels rejser, at man er 100% selvhjulpen og kan klare sig selv på trapper, brosten – også med sin kuffert – samt på udflugter til fods. Man skal være almindeligt godt gående. Er man dårligt gående eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement uden mulighed for refusion eller kompensation. GIBA Travel forbeholder sig ret til mindre ændringer i programmet i forhold til de forskellige arrangementer, rejseruter, datoer, priser osv., hvis det af tvingende grunde skulle være nødvendigt. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl for hjemmeside og katalog.

16. Rejsegarantifonden

GIBA Travel er medlem af Rejsegarantifonden og opfylder dermed alle obligatoriske krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.

17. Ordensbestemmelser

Her refereres til Lov om Pakkerejser, paragraf 29, stk. 2; Kunden skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og andre, der har forbindelse med pakkerejsens gennemførelse. Gentagne eller grove overtrædelser af disse, kan medføre bortvisning uden mulighed for refusion eller kompensation for de i arrangementet indeholdte ydelser.

18. Reklamationer

Hvis der findes mangler ved rejsen, skal dette straks informeres til GIBA Travel, luftfartsselskabet, rejselederen eller repræsentanten på stedet, så manglen kan afhjælpes. Dette, jf. Lov om Pakkerejser § 26. Er dette ikke sket, vil du som kunde miste din ret til, at påberåbe dig manglen med henblik på en eventuel kompensation/refusion jf. Lov om Pakkerejser § 26,2. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for kunden, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for GIBA Travel.

Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt kunden har skriftlig bekræftelse på, at dette er gjort. En evt. reklamation (der modtages ikke klager over uensartede værelser) skal forelægges GIBA Travel senest 7 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse.

GIBA Travel er ansvarlig for mangler, med mindre:

  • Manglen skyldes uvedkommende tredjemand
  • Kunden kunne have forudset ved bestillingen
  • Manglen kan henføres til force majeure eller force majeure lignende forhold.

GIBA Travel kan kontaktes på: Tlf: +45 91 52 60 62 – E-mail: giba@gibatravel.com.

19. Klageinstans Pakkerejser

Kan der i en tvist ikke opnås enighed med GIBA Travel, kan du indbringe en klage for Pakkerejse-ankenævnet, http://www.pakkerejseankenaevnet.dk

20. Tavshedspligt

GIBA Travel har tavshedspligt om din rejse og du bør derfor oplyse din bookingreference samt efterlade eventuelle kopier af rejseplan etc. til dem, du ønsker skal kende til din rejse. Uden bookingreference vil hverken forældre (medmindre du er under 18 år), venner eller andre få udleveret oplysninger om din rejse. Dette er for din egen sikkerheds skyld.